Menü iOS APP Android APP
HU EN

Rólunk

Alapítástól napjainkig

Óbudán, ahol a Zsigmond Király Egyetem is működik, régóta voltak és ma is élnek a mértékadó felsőoktatási tradíciók.

Kevesen tartják számon, hogy Luxemburgi Zsigmond király 1395. október 5-én itt hozta létre a második magyarországi egyetemet, amely mintegy 8 éven át működött, majd átmeneti szünet után 1410. augusztus 1-jén új pápai alapítólevéllel indítottak újra. Miként a magyar felsőoktatás történetében minden középkori egyetem-alapítási kísérlet, sajnos, ez is rövidnek bizonyult, de a helyi tradíció máig eleven. Ezt a szellemi örökséget és nemes tradíciót visszük tovább működésünk során.

A névadó Zsigmond király (1386-1437) politikai és kulturális tevékenysége egyébként igen sok egyéb vonatkozásban is „ösztönözheti" a nevével élő oktatási hely működését. A középkori magyar királyság - ha rövid időre is - Luxemburgi Zsigmond alatt vált európai hatalmi tényezővé: politikai orientációja és származása egyaránt a korabeli nyugat- és kelet-európai „integrációban" öltött testet (német-római császárrá és cseh királlyá is koronázták).

Zsigmond sokra becsülte a tudást, az intelligenciát, ezért is működött közre a két óbudai egyetem alapításában, európai hírű tudósokat, államférfiakat vonzott maga köré és nevelt fel (pl. Ozorai Pipót). Akár jelmondatunk is lehetne a Zsigmondnak tulajdonított „értelmiségpárti" mondás: "Lovaggá egy nap alatt ezret is üthetek, de doktorrá ezer nap alatt egyet sem". Minden erőltetés nélkül joggal válhat Zsigmond neve és pályája egy európai integrációs és nemzeti modernizációs profilú óbudai felsőoktatási intézmény működésének metaforájává.

A Zsigmond Király Főiskolát, s ezzel az állami elismerést megadva, a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000. október 17-én hozott határozatával törvénybe iktatta. A kizárólag magyar magántőkével létrehozott európai integrációs és nemzeti modernizációs profilú intézmény alapításának indokoltságát, illetőleg az akkreditált szakok indítását a kormány-előterjesztés a munkaerő-piaci felmérések alapján - s különösen a minőségi képzés tekintetében - mutatkozó jelentős kereslet kielégítésének szükségességével indokolta.

A Zsigmond mindhárom induló szakán nagy hangsúlyt helyezett az általános és speciális közgazdasági ismeretek oktatására. Olyan szakembereket kívántunk képezni, akik közgazdasági műveltségükkel meg tudnak felelni a közszolgálat, az önkormányzatiság, valamint a regionális- és közpolitika területén jelentkező feladatoknak, s eredményesen tudják segíteni Magyarország beilleszkedését az Európai Unióba. A nemzetközi kapcsolatok szakon végzett hallgatókat magas fokú nyelvtudás birtokában, a nemzetközi gazdaságtan ismeretanyagával felruházva készítettük fel a korszerű gazdaságdiplomáciai feladatokra. A humán erőforrás menedzser szak ismeretanyaga az emberi erőforrások gazdaságtanának modern irányzatára épült, beleértve a munkaerőpiac és a munkaügyi kapcsolatok szerkezetét, működését is. Művelődésszervező szakos kommunikáció - művelődésszervező szakos hallgatóink is a magas szintű elméleti alapozáson kívül ismereteket szereztek a vezetés-szervezés és nonprofit intézményi működés, és a kultúra jogi szabályozásának ismeretkörében is.

A többszintű képzési rendszer bevezetésével a szakkínálat megnégyszereződött, közgazdasági képzésben négy BA és egy MA, társadalomtudományi területen négy BA és két MA, bölcsésztudományon két BA és egy MA, illetve újdonságként jelenik meg a rendkívül komplex képzést biztosító gazdaságinformatika alapszak. Ezzel párhuzamosan pedig a felsőoktatási törvény, a képzési struktúra változásai következtében bevezetésre kerültek az úgynevezett felsőfokú szakképzések is.

A Zsigmond specialitása továbbra is a nemzetközi ismeretek oktatása maradt, mind Nemzetközi tanulmányok, mind Nemzetközi gazdálkodás szakon bachelor és master képzésben tudnak itt a hallgatók diplomát szerezni, diplomácia szakirányunk egyedülálló.

Az intézményben olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek politikai, tudományos-kulturális, a gazdasági és diplomáciai kapcsolatokban aktív szerepet vállalni. Hazánk nem csupán nyit a világ felé, hanem minden vonatkozásban közvetítő, sőt egyfajta centrum is lehet Európa különböző régiói között. A kiteljesedő nemzetközi kapcsolatok elősegíthetik a hazai demokrácia, a közgazdasági és politikai kultúra valamint a nemzeti művelődés fejlődését is.

Az oktatói karnak több mint 70 %-a rendelkezik tudományos fokozattal, négyen akadémiai doktorok, a fokozattal nem rendelkezők 80 %-a doktorandusz hallgató.
A fennállás során több száz tankönyv, jegyzet jelent meg, ezeket helyben, a többi tananyaggal együtt a Jegyzetbolt árusítja.
Tíz kutatóközpontot működik a tudományok szolgálatában, lefedve a bölcsészet-, gazdaság-, informatikai- és társadalomtudományi képzési területet, ahol nappali és levelező tagozaton egyaránt oktatás zajlik.

Az intézményben történő továbbtanulás iránti érdeklődés töretlen, a hallgatók létszáma tartósan meghaladja a 3800 főt.

Látványos a technikai fejlődés is, a 12000 m2-es campus a legkorszerűbb oktatástechnikai berendezésekkel felszerelt.

Jól szervezett nyelvoktatás, nyelvvizsgaközpont működik szintén a campuson belül. A nappali tagozatos hallgatóknak kötelező részt venni négy szemeszteren át, az egymásra épülő Kompetencia-fejlesztő kurzusokon; itt a fogalmazás, szövegértés, levelezés, önéletrajzírás, prezentáció, illetve üzleti magatartás kompetenciáinak fejlesztése folyik, ezzel segítve a hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését. A kurzusok és a nyelvoktatás árát a költségtérítés tartalmazza.

Az Oktatási és Karrier Központ több száz céggel való kapcsolatán keresztül a hallgatók gyakorlati helyeit szervezi, illetve segítséget nyújt elhelyezkedésükhöz.

A képzések gyakorlatorientáltak, a felsőbb évfolyamokon a hallgatókat a versenyszféra és a közigazgatás képviselői tanítják a speciális tudást nyújtó ismeretekre.

Az alapítás óta eltelt 16 éves intervallumban a Zsigmond a magyar felsőoktatási piac megkerülhetetlen és elismert szereplőjévé vált.

Bevezetésre kerültek a munkaerő-piaci és hallgatói igényeknek megfelelően a rövidebb képzési idővel bíró, szakirányos, ámde felsőfokú képzések, az úgynevezett felsőoktatási szakképzések.

Dr. Bayer József akadémikus, egyetemi tanár 2016. március 1-jén töltötte be 70. életévét, amely időpont a törvényi szabályozás értelmében rektori pályafutásának hivatalos végét is jelenti. A továbbiakban Dr. Szatmári Péter látja el a rektori teendőket. Munkáját segíti dr. Schottner Krisztina rektorhelyettes valamint Dr. habil. Szűts Zoltán tudományos ügyekért felelős rektori megbízott, valamint az alapítás óta folyamatosan bővülő akadémiai állomány.

Az alapítói és tulajdonosi szándéknak megfelelően, valamint a stratégiai célokban megfogalmazottak szerint a képzőhely bő 16 éves fennállását követően a kitartó – szakmai- és oktatói – munkának köszönhetően 2016. augusztus 1-től – szintet lépve az alkalmazott tudományok egyeteme státuszban Zsigmond Király Egyetem néven működik tovább.

2016 szeptemberétől a hatékonyabb oktatásfejlesztés és szervezés érdekében a korábbi intézeti struktúrát felváltja a tanszéki rendszer, amely hivatott a munkaerő-piaci kihívásokra való felkészítés és a tudományos munka koordinálására.

2016 szeptemberétől az országban elsők között indítottuk el az üzleti-közgazdász duális képzéseinket, ezzel is valódi hidat építve a munkaerőpiac szereplői és a hallgatók között.

Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés

Keresztféléves eljárásban a szakot mindenképp elin...

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés