Menü iOS APP Android APP
HU EN

DPR

Híreink


Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, P.O.Box 54, 945 01 Komárno

A komáromi Selye János Egyetem 2015. szeptember 16-17-én Komáromban megrendezte az „INNOVÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS AZ OKTATÁSBAN ÉS A TUDOMÁNYBAN” elnevezésű 2015-ös Nemzetközi Tudományos Konferenciáját.

A rendezvénynek az volt a célja, hogy az oktatók és kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, társadalomtudományok, neveléstudományok, közgazdaságtan és vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyitott teret, de ott voltak a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújtott tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.

A rendezvényről részletesebb információk a következő oldalon találhatóak: http://selyetudkonf.selyeuni.sk/

A konferencián a ZSKF két hallgatójával képviseltette magát: Iharosi Tamás és Kotányi DóraDIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER ‑ A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA PÁRBESZÉD MODELLJE címmel tartottak előadást szeptember 16-án a „Gazdaság és társadalom – új kihívások” című szekcióban.

Az előadásuk rövid kivonata:
Mind jobban elszakadni látszik a felsőoktatás a munkaerőpiactól. Erre a dilemmára adhat – a fejlettebb nyugati társadalmak tapasztalatai szerint – megfelelő választ a diplomás pályakövetés, amely a munka és a felsőoktatás világa között kialakuló diszkrepanciákat hivatott áthidalni. A Zsigmond Király Főiskola „párbeszéd-modellje” révén pontos és jól használható információkra tesz szert végzett hallgatói sorsáról, melyeket – a képzése minőségének javítása érdekében – az oktatói és hallgatói, valamint a munkáltatók részére visszacsatolja. Kísérleteinkkel a felsőoktatás egyfajta paradigmaváltásának irányát jelöljük ki: a munkaerő-piachoz alkalmazkodó – azzal egyenrangú partnerként párbeszédet folytató, együttműködő – nyitott felsőoktatás rendszerét, amely komplex módon képes felkészíteni hallgatóit arra, hogy megfelelő „válaszokat” adjanak a posztindusztriális társadalmak összetett kihívásaira, vagy ahogy Anthony Giddens fogalmaz: „merészen beilleszkedjenek…”

Három munkatársunk elkészítette a prezentációhoz kapcsolódó tudományos cikkét is. Iharosi Tamás, Kenéz Anikó és Kotányi Dóra „Diplomás Pályakövető rendszer - A Zsigmond Király Főiskola Párbeszéd Modellje” című tanulmánya is olvasható.

* * *

Párbeszéd a kompetenciák nyelvén. A ZSKF pályakövető modellje
(Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont (www.legjobbvagyok.hu)

Európai szinten elismert pályakövetési rendszer (Wéber Anikó www.edupress.hu)
(…) A szekció zárásaként egy olyan modell került bemutatásra, amely segítheti, hogy a hallgatók és oktatók a munkaadók által elvárt kompetenciákat fejlesszék, és a már vállalatnál dolgozók és közvetlen vezetőik között hatékony párbeszéd jöhessen létre. A Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársai dr. Kabai Imre vezetésével az európai szinten elismert diplomás pályakövetési modelljük eredményeiből kiindulva alakítják ki a dolgozók munkahelyi fejlesztésének eszközét: a Percepciós Diszkrepancia Térképet.
A brüsszeli központú European University Association (EUA) a legjobb 20 pályakövetési rendszer között vizsgálta az intézmény rendszerét, amely „kompetencia-párbeszéden” alapuló, komplex, minden érintettre (aktív, végzett és leendő hallgatókra, munkáltatókra, oktatókra) kiterjedő, módszertanában egy sor újdonságot jelentő vizsgálati rendszert dolgozott ki. A jelenlegi háromszereplős modell az elmúlt 5 évben a felsőoktatásban végzett hallgatók munkahelyi beválásnak mérésére kidolgozott 30 kompetenciát tartalmazó modellből indul ki. Lényege, hogy a beosztott munkavállalók nyilatkoznak arról, hogy az általuk végzett tevékenységekhez mely kompetenciákra van szükségük, és milyen mértékben rendelkeznek azokkal, majd a közvetlen vezetőiket is megkérdezik ugyanerről. Ahol ezek a vélemények a legnagyobb mértékben eltérnek, azok az elsődleges munkahelyi konfliktusforrások és gyengeségek. Dr. Kabai Imre kérdésre elmondta: a modell rendkívül hasznos arra, hogy feltérképezze a problémákat, de a megoldáskeresés már nem az ő feladatuk. Erre külön szakember kell, hogy a cég pozitívan tudja felhasználni, amit megtudott, és ne legyen még nagyobb konfliktus belőle. A mérőeszközzel kapcsolatban az is elhangzott: nemcsak a vállalatoknak és munkavállalóknak ad segítséget, hanem az egyetemi és főiskolai hallgatóknak és oktatóknak is jelzés értékű, hiszen látszik belőle, melyek azok a kompetenciák, amelyekre a különböző pozíciókban és munkakörökben szükség lehet, és amelyeket fejleszteni kell a hallgatókban.

A konferencián részt vett ZsKF-es hallgatókkal készült rövid, ámde kedvcsináló interjút ITT érhetik el.

 

A ZSKF TKK A MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG JUBILEUMI KONFERENCIÁJÁN (XI. szekció)

A szekció munkája rendkívül hasznosnak bizonyult. Miután az MSZT újjáalakuló Módszertani Szakosztályának első rendezvénye volt, így elmondhatjuk, hogy a szakosztályunk ismét teljesíti küldetését: Szelényi Iván szavaival élve „inspiratív és befogadó” szakmai közösséget alkotunk – elsősorban a fiatal kollégák érdekében! A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a szakosztály következő rendezvényéhez kitűnő alapokat biztosít a jubileumi konferencia III. szekciója („Módszertanok”): e szakmai diskurzus egyfajta „újraszervezését, továbbgondolását” szeretnénk megvalósítani.
A szekciónk fiatal előadói méltán vívták ki a szakmai közönség elismerését: szimpatikus, ígéretes bemutatkozás volt a négy szociológus hallgató részéről. Előadásukban arra vállalkoztak, hogy „újrarendezzék”, egy konkrét feladathoz kapcsolódóan átalakítsák az általam korábban kialakított rétegződésmodellt. Empirikus adatok révén azt vizsgálták, hogy a kiválasztott fiatal populáció tagjai „honnan jöttek” (szüleik réteghelyzete); „hova jutottak” (a megkérdezettek réteghelyzete); „hogyan jutottak idáig” (új elem a modellben az „életutak”, a tanulás, a munkába állás, a szülői ház elhagyása, a párkapcsolat és a gyermekvállalás életeseményei révén kialakított típuscsoportok); „milyen körülmények között” (ide néhány további alapvető szociológiai tényezőt soroltak: neme, lakóhelye, jövedelmi viszonyai). E négy tényező együttes empirikus magyarázó modelljét alkották meg és tesztelték egy többdimenziós variancia-analízis eljárás révén, végzett hallgatók adatbázisán.
A szakmai vitában több javaslat is elhangzott, amelyek szinte új perspektívákat nyitnak a speciális rétegződésmodellünk továbbfejlesztéséhez. Különösen a II. műhely („Új struktúramodellek – Szociológiai Szemle műhely”) és az Educatio Kft. végzett hallgatói kutatásai illeszkednek több tekintetben is kísérletünkhöz.
Az előadók: Kenéz Anikó és Krisztián Viktor (a ZSKF végzett szociológusai – jelenleg az ELTE hallgatói), valamint Gonda Ágnes és Iharosi Tamás (a ZSKF jelenlegi szociológia szakos hallgatói). Mindannyian a ZSKF Társadalomtudományi Kutatóközpontunk munkatársai.
Kabai Imre (szekcióvezető)

* * *

 • Bővebben a konferenciáról az Interneten:

http://www.szociologia.hu/A_hazai_intezmenyes_szociologia_50_eve/ 

Az MSZT Jubileumi Konferenciáján a XI. szekcióban elhangzott előadásunk előadói, címe és a prezentáció internetes elérhetősége:

Kabai Imre – Kenéz Anikó – Krisztián Viktor – Gonda Ágnes- Iharosi Tamás (ZSKF): „RÉTEGZŐDÉSMODELL 2.0” Kísérlet a magyar frissdiplomás fiatalok réteghelyzetének többdimenziós elemzésére.

* * * 

Az előadáshoz kapcsolódó publikációk első darabja (a „KéK” 2013/2. számában):
http://www.kulturaeskozosseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=67

Információk a konferenciáról egy képfile-ban ITT.

* * *

ZSKF TKK RÉTEGZŐDÉSKUTATÓ CSOPORT

Megalakult 2013. januárjában a ZSKF TKK „Rétegződéskutató Csoportja”, melynek céljai, feladatai:

 • a csoport rétegződéskutatási előzményeink összegyűjtése, rendezése, hozzáférhetővé tétele (elsősorban Kabai Imre: Társadalmi rétegződés és  életesemények c. könyve alapján);
 • a Főiskola oktatói, hallgatók köréből olyan további tagok szervezése, akik fogékonyak a rétegződéskutatás kérdései iránt;
 • a rétegződéskutatás elméleti és módszertani kérdéseinek beillesztése a ZsKF TKK keretein belül folyó kutatásokba (különös tekintettel az aktív, a végzett és a leendő hallgatók kutatására);
 • kapcsolatépítés olyan hazai és külföldi kutató műhelyekkel, amelyeknek  hasonló a profilja;
 • rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése a kutatásainkhoz  kapcsolódóan;
 • az elért eredmények beillesztése a Főiskola képzési rendszerébe (tananyagok, szakmai háttéranyagok szerkesztése, speciális kurzusok meghirdetése);
 • külön felület létrehozása a ZSKF honlapján.

A Rétegződéskutató Csoport tagjait nyilvántartja, értesíti a közös rendezvényekről. A Csoport legalább félévente egyszer ülésezik, melyről  feljegyzést készít.

Alapító tagok:

 • Dr. Kabai Imre matematikus-szociológus
 • Kenéz Anikó szociológus
 • Krisztián Viktor szociológus

Első előadás: 2013. 02. 19 "Bánlaky 75 éves"

Nemzetközi konferencián mutattuk be a ZSKF „Párbeszéd-modelljét” 

2012. Június 5-6-án Koppenhágában gyűltek össze Európa azon felsőoktatási intézményei, amelyek a diplomás pályakövetés terén a legjobbak. A 11 ország 23 kiválasztott intézménye között ott volt a Zsigmond Király Főiskola is a „Párbeszéd-modell”-jével.
Mint arról korábban beszámoltunk, 2011 november 23-án az European University Association (EUA)  delegációja látogatást tett Főiskolánkon

(Interneten: http://www.uni-zsigmond.hu/images_uploaded/4f1e93852cc5c.pdf ).

Itt ismerték meg modellünket, amely több  szempontból is unikumnak számít.  

Bővebb információ a modellről és a konferenciáról ITT olvasható.

ZsKF TKK Műhely

A ZSKF Társadalomtudományi Kutatóközpontja Konzorciumi DPR Kutatócsoportjához kapcsolódóan 2012. januárjában megalakult a „ZSKF TKK Műhely”, amely a „Pegazus” projekt keretein belül folyó pályakövető kutatásokhoz kapcsolódó tudományos eredmények bemutatásához – szakmai műhelybeszélgetések, tudományos rendezvények, konferenciák szervezésével – hivatott méltó kereteket biztosítani. Célja, hogy a konzorciumi partnerintézményekben (ANNYE, AVKF, WJLF, ZSKF) a kutatásokban részt vevő hallgatók, oktatók és kutatók számára lehetővé tegye hazai és nemzetközi oktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, műhelyek bevonásával eredményeik bemutatását, publikálását.

Nemzetközi szervezet figyelt fel a ZsKF a kutatásaira - sajtómegjelenések

Előadás a ZsKF DPR-Modelljéről

A Miskolci Egyetem szervezésében 2011. május 25-26-án Tiszafüreden nagyszabású országos konferencián számolt be 14 intézmény az elmúlt két év pályakövető vizsgálatainak eredményeiről, tanulságairól. (A rendezvény a TÁMOP 4.1.1-08/1 „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” című DPR alprogram záró konferenciája volt.)

A ZSKF-et Kabai Imre és Kabainé Tóth Klára képviselte. Az előadás tartalmából:

„A ZSKF TKK 2006 óta készít diplomás pályakövető kutatásokat, melyek több szempontból is speciálisak. Első sajátosságunk: négy intézmény (ANNYE, AVKF, WJLF, ZSKF) konzorciumi kapcsolatban együtt végzi az adatfelvételeket. A második: kidolgoztuk az online kérdőíves adatfelvételek "minta-tervező modelljét" (MySurvey©), amely révén a vizsgálati mintáink reprezentativitása biztosítható. A harmadik: kidolgoztunk egy olyan modellt ("párbeszéd a kompetenciák nyelvén"), amely révén a kutatási eredményeinket "visszacsatolhatjuk" a felsőoktatásba. Előadásunkban a legújabb eredmények tükrében mutattuk be modellünk működését, eddigi kísérleteink eredményét.”

Az elhangzott előadás anyagát ide kattintva nézheti meg: ITT

Folytatódik a ZsKF-en a Diplomás Pályakövető Kutatás!

Kedves Volt Hallgatóink!

Ezúttal szeretnénk mindazoknak megköszönni az együttműködését, akik részt vettek a ZSKF „Diplomás Pályakövető Rendszer” előző kutatásában! A „Végzett Hallgatói Vizsgálatok ZSKF 2010” célja az volt, hogy felmérjük volt diákjaink munkaerő-piaci helyzetét, jövőbeni elképzeléseit, a hivatásához kapcsolódó kompetenciáikat, a munkahellyel való elégedettségét. Összesen 488-an válaszoltak kérdőívünkre – ami jó arány! Az összesített adatok eljutottak az érintett vezetőkhöz, szolgáltatókhoz, így hiteles képet kaptak az Önök véleményéről, megismerhették problémáikat, kívánságaikat.
Kérjük, hogy most újra legyenek a segítségünkre, és TÖLTSÉK KI AZ ETR-en és e-mail-en ÖNÖKHÖZ ELJUTTATOTT KÖVETKEZŐ KÉRDŐÍVÜNKET! Vizsgálatunk célja, hogy felmérjük a volt hallgatóinknak a munkaerő-piaci helyzetét, tájékozódjunk ambícióikról, elképzeléseikről hivatásukat illetően! A kérdőív teljesen névtelen, a kitöltése önkéntes, csak összesített adatokat hozunk nyilvánosságra! A válaszadás rendkívül egyszerű, a kitöltés kb. 15-20 percet vesz igénybe! A visszaküldés határideje: 2011. június 6. 24 óra.

DPR Szakmai Klub III.: Online vagy offline?

Forrás: http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr/hetrol_hetre/dpr_szakmai_klub_3?itemNo=2 (Letöltés ideje: 2010.03.21.)

A reprezentativitás mindennél fontosabb

Az előadások sorát Kabai Imre főiskolai tanár (Zsigmond Király Főiskola) zárta, témája az online kutatások és a reprezentativitás volt. Beszédét egy rövid történelmi anekdotával kezdte (Gallup és az 1936-os elnökválasztás), melynek célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a kutatás során a reprezentatív mintavétel fontosságára. Mint elmondta, nem tömegeket kell megkérdezni, csak a megfelelő embereket. A reprezentativitás kétféleképpen biztosítható: a véletlen, illetve a kvóta szerinti mintavétellel. Az előbbi, Kabai Imre szerint online lekérdezés esetén lehetetlen, mivel nem tudjuk garantálni, hogy a véletlenül kiválasztott mintasokaságból mindenki válaszol is, így máris torzulhat a kutatás eredménye. Így ő a kvóta szerinti mintát helyezi előtérbe. Egy saját 2009-es próbavizsgálatukon mutatta be, hogyan is lehet az eredmények mintából adódó torzítását elkerülni az online felmérések esetén. A megfelelő súlyozás alapja egy excel formátumú mintatervező mátrix, amelynek cellái különböző szempontok szerint tartalmazzák az alapsokaság (a hallgatók, a végzettek, a kutatás alanyai) összetételét, valamint ugyanezen szempontok alapján jelöli a minta (akik ténylegesen válaszoltak a kérdőívre) összetételét. A megfelelő cellák összevetése jelzi a minta torzító tényezőit (pl: kevesebb fiú válaszolt, mint kellett volna) és az eredmények súlyozásával segít helyrebillenteni a mérleget. Abban az esetben, ha egyáltalán nem érkezett válasz egy-egy csoporttól, akkor még mindig megtámogatható a felmérés offline módszerekkel (telefonos lekérdezés a hiányzó csoport tagjairól, majd ezek megfelelő súlyozása).

Bemutatója végén Kabai Imre két dologra hívta fel a figyelmet. Előfordulhat, hogy a spontán végzett és a súlyozott felmérés eredményei között nincs jelentős eltérés, azonban az első esetben nem tudjuk bizonyítani, hogy valóban releváns eredményeket kaptunk. Kabai szerint, ha nem tudjuk garantálni a reprezentativitást, inkább ne is közöljük az eredményeinket. Mint elmondta a sikeres felméréshez ki kell alakítani valamiféle kötődést is a hallgató és az intézmény között, hogy hajlandó legyen válaszolni a kérdésekre. Ennek a kialakítása hosszú folyamat, és mint mondta, nem kell feltétlenül pozitív kapcsolatnak lennie. A szélsőséges érzelmek ösztönzik a válaszadást.

Kabai Imre előadását ide kattintva töltheti le.

A szakmai klub második, kötetlenebb részében a résztvevők szabadon kérdezhettek, megoszthatták tapasztalataikat. A szünetben a kihelyezett számítógépeken bárki kipróbálhatta a különböző online felméréskészítő alkalmazásokat, megismerkedhettek a fejlesztő cégek képviselőivel is.

A következő szakmai klub Szegeden lesz április 29-én, a témája „A diplomás pályakövetés jogi aspektusai". A további részletekről honlapunkon és DPR hírlevelünkből tájékozódhatnak.

DUNA TV

A Duna TV Váltó című gazdasági hírműsorában dr. Kabai Imre ismerteti a Zsigmond Király Főiskolán folyó pályázat és kutatás jelenlegi állását.(Adás: 2010. január 19., január 20., Duna II: 2010. január 20.)

A műsor megtekinthető itt.

A TÁMOP 4.1.1-08/1 Pegazus pályázattal kapcsolatos további híreket ITT érhetik el.

Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés

Keresztféléves eljárásban a szakot mindenképp elin...

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés